tablettes_rennaises_ms619_bg.jpg
#
Naissance
Décès
   
1 Antoine ALLAIN
2 Antoine ALLAIN 1683
3 Charlotte ALLAIN
4 Etienne ALLAIN 1747
5 Françoise ALLAIN 1609
6 Françoise ALLAIN 1686
7 Gabrielle ALLAIN
8 Guilaume ALLAIN
9 Guillaume ALLAIN
10 Guillaume ALLAIN 1756
11 Jacqueline ALLAIN
12 Jan ALLAIN
13 Julien ALLAIN 1659 1709
14 Louis ALLAIN
15 Marie ALLAIN
16 Marie ALLAIN 1650
17 Marie, Magdelaine ALLAIN
18 Pierre ALLAIN
19 Charles ALLAINMAT
20 Claude ALLAINMAT 1700
21 Françoise ALLAINMAT 1702
22 Françoise ALLAINMAT 1617
23 Guillaume ALLAINMAT 1672 1749
24 Guillaume ALLAINMAT 1659
25 Isabeau ALLAINMAT 1608
26 Jan ALLAINMAT 1650 1717
27 Jean ALLAINMAT 1697
28 Jean ALLAINMAT 1612
29 Jeanne ALLAINMAT 1614
30 Jeanne ALLAINMAT 1654
Joaktree 1.5.1 (2009-2017)
tablettes_rennaises_ms619_bg.jpg