tablettes_rennaises_ms619_bg.jpg
#
Naissance
Décès
   
1 Claudine AUBERT
2 Françoise AUBERT 1788 1859
3 Françoise AUBERT 1811 1854
4 Jean AUBERT
5 Jean, "François" AUBERT
6 Silvain AUBERT 1725 1810
7 Catherine MAUBERT
Joaktree 1.5.1 (2009-2017)
tablettes_rennaises_ms619_bg.jpg